top of page

Karmen・為pre-wedding同big day做好準備


一年前已經準備Big day, 擺酒、pre wedding都準備好晒,諗住半年前減定肥,應該夠時間,但點節食同運動都減唔到,試埋減肥藥都唔得,壓力好大。老公見我減得咁辛苦,上網揾到你地,只係跟飲食同茶療,健康同輕鬆好多。頭兩星期已經減左2kg,三個月已經落到50kg。好開心pre-wedding同big day都唔洗p走雙下巴XDDD

223 次查看

コメント


bottom of page